oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana i akceptuję ją

 
Regulamin korzystania z bezpłatnego portalu pracy Sea4You

 1. Portal www.Sea4You.pl [dalej: Sea4You] prowadzony jest przez Organizację Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność z siedzibą w Szczecinie, 71-604 na Ul. Szarotki 8 [dalej: Administrator].

 2. Korzystanie z portalu Sea4You jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

 3. Portal Sea4You skierowany jest do Użytkowników, którymi mogą być Ogłoszeniodawcy (pracodawcy bezpośredni, firmy rekrutujące pracowników lub pośrednictwa pracy) lub Pracownicy (marynarze i inne osoby zatrudniane w branży morskiej).

 4. Portal Sea4You ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie jest pośrednikiem zatrudnienia, agencją pracy itp.

 5. Korzystanie z portalu Sea4You jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

 6. Przeglądanie ofert pracy nie wymaga rejestracji Użytkownika. Rejestrować mogą się zarówno Ogłoszeniodawcy jak i Pracownicy. Rejestracja jest nieodpłatna. Rejestracja umożliwia Pracodawcom dodawanie ogłoszeń o osobach poszukiwanych do pracy. Pracownicy mogą zamieszczać w bazie swoje życiorysy i uzyskują dostęp do narzędzia ułatwiającego poszukiwanie interesujących ich ogłoszeń. Ogłoszeniodawcy mają możliwość dodawania do ogłoszenia logotypów dotyczących ich firm. Użytkownicy zobowiązani są podawać prawdziwe dane w procesie rejestracji i ponoszą odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych lub fałszywych danych.

 7. Portal Sea4You ma za zadanie przeciwdziałać zjawisku bezrobocia i świadczyć pomoc marynarzom pozostającym bez pracy.

 8. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zamieszczania jedynie własnych ofert pracy bądź ofert pracy, w stosunku do których posiada autoryzację Pracodawcy. Ogłoszenia powinny odzwierciedlać rzeczywiste warunki zatrudnienia.

 9. Zamieszczane ogłoszenia muszą być opatrzone datą ważności.

 10. Ogłoszenia nieaktualne powinny być niezwłocznie usunięte.

 11. W portalu Sea4You nie mogą znajdować się powtarzające się ogłoszenia (ten sam Ogłoszeniodawca, ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy).

 12. Umieszczane ogłoszenia nie powinny zawierać odsyłaczy do innych stron internetowych.

 13. Ogłoszeniodawcy zobowiązują do nie publikowania informacji niezgodnych z przeznaczeniem portalu Sea4You.

 14. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń oraz konsekwencje umieszczenia informacji w ogłoszeniu, w tym posiadanie praw do posługiwania się nazwą własną i logotypem Ogłoszeniodawcy lub podmiotu, którego ogłoszenie dotyczy.

 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani ochronę nazw własnych lub logotypów Ogłoszeniodawców i podmiotów które są zamieszczane w ogłoszeniach publikowanych na stronach portalu Sea4You. Portal Sea4You nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy jego Użytkownikami, którzy korzystają z zasobów Sea4You. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w portalu Sea4You spoczywa na Użytkownikach serwisu. Sea4You nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje gromadzone w portalu Sea4You.

 16. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawność techniczną i dostępność portalu Sea4You. Działalność portalu Sea4You nie jest działalnością usługową ani jakąkolwiek działalnością komercyjną. Działalność portalu Sea4You może być zakończona w każdym czasie na podstawie wyłącznej decyzji Administratora – w takim przypadku Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Administratora.

 17. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania zamieszczonego ogłoszenia gdy będzie ono zamieszczone niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Użytkownika po uzyskaniu wiarygodnych informacji dotyczących nieprawidłowości w realizacji umów zawieranych przez danego Użytkownika.

 18. Administrator zastrzega sobie prawo do blokady konta Ogłoszeniodawcy w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź przedstawiania fałszywych bądź wprowadzających w błąd ogłoszeń.

 19. Podczas poruszania się po witrynie portalu www.sea4you.pl niektóre informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny, w szczególności za pośrednictwem plików „cookie”, znaczników internetowych, przez zbieranie danych nawigacyjnych, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Użytkownik ponadto godzi się na możliwość pozostawienia w jego systemie komputerowym plików cookie lub innych plików pełniących podobną funkcje.

 20. Użytkownicy, wyrażają zgodę, na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celu realizacji funkcji portalu Sea4You zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie także prawo do przesyłania Użytkownikom informacji związanych z działalnością Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu ich własnych danych osobowych. Użytkownik ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte.

 21. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w drodze ustawy. Zdanie poprzednie nie dotyczy danych ujawnionych w prezentowanych na portalu Sea4You ogłoszeniach.

 22. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmian dotyczących wprowadzenia opłat oraz warunków dopuszczenia użytkowników do korzystania z portalu Sea4You, które to zmiany wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

 23. Administrator może zmienić funkcjonalności portalu Sea4You, w tym funkcjonalności dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych.

 24. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Klauzula informacyjna dla użytkowników na wortalu sea4you.pl

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest OMK NSZZ Solidarność w Szczecinie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: OMK Szczecin, ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: biuro@nms.org.pl
  Inspektor Danych Osobowych w OMK NSZZ Solidarność: Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność
  Kontakt z Inspektorem: Przewodniczący Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ S ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin, e-mail: biuro@nms.org.pl, Tel: 91 422 02 02.

  2.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jedynie dla potrzeb funkcjonowania internetowego wortalu pracy dla marynarzy - Sea4You lub dla wyjątkowych potrzeb OMK NSZZ „S”.

  3.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z akceptacją warunków wortalu jak również ich przetwarzanie podyktowane jest niezbędnymi wymaganiami wortalu.

  4.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla uczestników korzystających z wortalu, z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.

  5.

  Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących stronę WWW i na nasze potrzeby. W zakresie, dotyczącym realizujących zlecenia na rzecz OMK w Szczecinie i agencji pośredniczących, oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  6.

  Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów nie uprawnionych.

  7.

  Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  8.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisji OMK NSZZ S, ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin, oraz Urzędu ochrony danych osobowych.

  9.

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Szczecin 24.12.2018


Reklama

Szczegóły pod adresem info@sea4you.pl.
Firmy zamieszczające regularnie oferty o pracę mogą liczyć na bezpłatną reklamę.

Lista agencji zatrudnienia ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiadających dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach wydanych przez:
Liczba wizyt od 01-2012: 2315116
Klikając "AKCEPTUJĘ", zgadzam się i akceptuję warunki korzystania z usługi, zawarte w REGULAMINIE KORZYSTANIA.By clicking "ACCEPT", you agree and accept the terms and conditions, placed in the TERMS OF USE.